Serveis Socials
Serveis Socials

 

ACTIVITATS I FUNCIONS
QUÉ SÓN?
És un sistema de serveis públics dirigits a tots els ciutadans i ciutadanes de la Pobla Llarga amb la finalitat de promoure el desenvolupament ple de l’individu i dels grups en què s’integra, mitjançant el potenciament de la seua participació en la recerca de recursos i la priorització de les necessitats més urgents i bàsiques.

Els serveis socials municipals constitueixen l’estructura bàsica del sistema públic, mitjançant la prestació d’una atenció integrada i polivalent adreçada a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores en un àmbit primari, amb caràcter universal i gratuïta. (Llei 5/1997, de 25 de juny de la Generalitat Valenciana per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana).
 L’equip Social de Base dels Serveis Socials municipals de la Pobla Llarga estan formats per:

- 1 treballadora social

- 1 educadora de carrer

Per tal de poder ser atès per la treballadora social cal demanar cita al tel. 962970890 en l’horari d’atenció al públic.
PROGRAMES
1.- Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Tècnic, adreçat a tots els ciutadans i les ciutadanes per informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, sobre l’exercici d’aquests i dels recursos socials adequats per resoldre’n les necessitats.

Totes les persones poden fer les seues consultes en l’horari d’atenció al públic amb cita prèvia.
2.- Servei d’Ajuda a Domicili, per prestar atenció de caràcter domèstic, psicològic i rehabilitador, social, personal i educatiu, quan la situació individual o familiar siga d’especial necessitat tot procurant la permanència de la persona en el nucli familiar o de convivència d’origen. Està prestat per una auxiliar d’ajuda a domicili a jornada completa.
3.- Programa de Cooperació Social, amb la finalitat d’impulsar i fomentar la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social, de manera que es facilite una integració més eficaç de les persones en la societat i també l’animació comunitària amb la finalitat de promoure activitats de grup per tal que siguen les pròpies persones d’una comunitat els que assumisquen la seua problemàtica i busquen solucions.
4.- Programes de Convivència i Reinserció Social orientats a promoure la convivència social i familiar i a possibilitar la integració en la comunitat, tot i això mitjançant serveis d’assessorament i orientació, accions divulgatives generals i ajudes a mancances familiars i de situacions conflictives amb la finalitat de :
 • Prevenir i posar remei als problemes derivats de la desintegració familiar.
 • Procurar la solució de situacions de mancances, per mitjà del foment de mitjans de reinserció per a col.lectius amb alt risc de marginalitat.
En aquest programa els serveis socials municipals treballen coordinadament amb l'Equip d'Intervenció Familiar de la Mancomunitat de la Ribera Alta
5.- Programes de Lleure i de Temps Lliure, amb la finalitat que tots els col.lectius i sectors de població puguen accedir als programes d’oci locals, de la Generalitat o d’altres institucions públiques o privades.
6.- Programa de Prestacions Econòmiques Individualitzades, programes que tenen com a objectiu l’atenció de les necessitats bàsiques d’aquells ciutadans i ciutadanes que no les puguen abordar per si mateixos, mitjançant la gestió de les prestacions econòmiques regulades anualment en una Ordre de la Conselleria de benestar social. Aquestes ajudes comprenen necessitats bàsiques, ús de vivenda habitual lloguer, llum, aigua..), ajudes tècniques, desenvolupament personal de persones discapacitades i majors. Per donar una major cobertura pel que fa la protecció social,
7.- Programes de Prevenció i Reinserció Social que tindran com a objectiu el desenvolupament de la intervenció social en persones o grups d’alt risc que necessiten ajuda per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.
ÀREES D’ATENCIÓ
1.- FAMÍLIA, INFÀNCIA I JOVENTUT
 • Acolliment familiar de menors amb caràcter temporal
Recurs orientat a la protecció de menors i així garantir l’assistència integral del menor. L’acolliment pot ser simple o permanent .

¿qui pot fer la sol.licitud? pot ser sol.licitat per la família extensa del menor o per famílies educadores acreditades per la Conselleria de Benestar Social.
 • Títol de Família Nombrosa
El títol acredita, de forma oficial, la condició de família nombrosa en tot el territori espanyol i permet l’accés a beneficis per a les famílies.

¿qui pot sol.licitar-lo? Totes les unitats familiars amb tres o més fills i a partir de dos fills i un d’ells tenen la condició de discapacitat. L’edat dels fills estarà entre els 0 i 21 anys. S’ampliarà a 25 anys d’edat quan acrediten que estan estudiant.
 • Servei d’atenció a la Família (SEAFI)
Es us servei especialitzat d’atenció a la família i a la infantessa en situacions de risc social. Per accedir a aquest servei cal ser derivat per l’equip base de serveis socials municipals. Aquest servei està prestat per una psicòloga en col•laboració amb la Mancomunitat de la Ribera Alta.
 • Programa d´Escolarització, Seguiment i Control de L´Absentisme Escolar en el Municipi de La Pobla Llarg/Seguiment Familia-Escola amb Situació d´Exclusió Social
És un programa per tal de sensibilitzar els pares i mares de l’obligatorietat de l’ensenyament fins els 16 anys. Aquest servei està prestat per l’educadora social.

Es pretén aconseguir l´assistència plena a l´escola i no la penalització de la no assistència de tots i totes les menors en edat d´escolarització obligatòria.
 • Programa de Reforç Educatiu.
Des de Serveis Socials de La Pobla Llarga i amb la col•laboració i la coordinació dels centres Educatius del Municipi, s´intenta abordar de forma significativa aquest problema fent que vaja disminuint de forma considerada el fracàs escolar dels menors nouvinguts com dels menors autòctons que necessiten reforç escolar.
D'ahí ve la necessitat d'un SUPORT EXTRAESCOLAR que ajude a l'escola i les families en la seva tasca, com és l´educació i l´aprenentatge diari dels seus fills i filles.
 • Intervenció Educativa de Famílies i Menors (primària-ESO fins 18 anys)
Per mig d´aquest programa es pretén donar suport a totes aquelles famílies que necessiten ser orientades en quant a habilitats educatives com poden ser els hàbits i les rutines tan importants per al desenvolupament al llarg de la vida dels nostres fills i filles.

Les famílies podran ser ateses de forma voluntària amb cita prèvia o per recomanació del centre educatiu al qual assistix el vostre fill/a.
 • Seguiment i Control amb Menors en Situació de Risc
Aquest col.lectiu està integrat per menors d´entre 12 i 18 anys. Es tracta de menors que tant per circumstàncies familiars, personals o socials es troben en situació de risc i exclusió social.

Per tal de paliar aquest problema es d´un seguiment grupal, individual i familiar d´aquets menors per tal de mermar en la mesura d´allò que siga possible la situació desfavorable en la qual es troben actualment.
 • Ajudes econòmiques per l’acolliment d’un menor
Són ajudes dirigides a persones o nuclis familiars als que se’ls ha conferit, amb caràcter previ, per resolució administrativa de la Conselleria o per resolució judicial, la guarda d’un menor, mitjançant l’acolliment simple o permanent. Les ajudes van destinades a atendre les despeses de manutenció pel temps que dure l’acolliment. Són de caràcter anual.

¿quan fer la sol.licitud? fins setembre de cada any.
 • Renda garantida de ciutadania
És una subvenció econòmica de caràcter temporal, amb una duració màxima de 36 mensualitats. La quantia és proporcional als recursos econòmics i càrregues familiars.
Beneficiaris: persones o unitats de convivència per tal de garantir uns ingressos econòmics mínims i cobrir les necessitats bàsiques.
Requisits:
 • estar empadronat en el municipi amb un mínim de 24 mesos immediatament anteriors a la sol.licitud
 • ser major de 25 anys i menor de 65 anys
 • no ser beneficiari de cap altre tipus de pensió o ajuda per part de ningun organisme públic amb la mateixa finalitat.
¿Quan? Durant tot l’any.
 • Ajudes d’emergència social per tal de cobrir necessitats bàsiques
Són ajudes de caràcter extraordinari destinades a pal•liar situacions de famílies afectades per una necessitat com ara necessitats bàsiques, despeses de la vivenda habitual, ajudes tècniques, etc..
Beneficiaris: persones individuals o nuclis familiars
¿Quan? Durant tot l’any
Sol.licitud: mirar apartat impressos
TELEFONS D’INTERÉS
 • Tel, del menor 900 10 00 33
 • Tel d’atenció jurídica al menor 96 386 92 96
 • INFOABU. Informació sobre abusos a menors 902 22 22 45
2.- PERSONES MAJORS 
 • Servei d´Ajuda a domicili per a persones majors
És un servei de caràcter transitori o permanent que mitjançant personal qualificat preste assistència adequada a famílies o majors amb dificultats, proporcionant la possibilitat de continuar en el seu entorn habitual.
Beneficiaris: persones amb un nivell de dependència o greus dificultats. 
¿Quan? Durant tot l’any
 • Teleassistència domiciliària 
És una modalitat d’ajuda que a través de la línia telefònica en el domicili de l’usuari o la usuària, proporciona una atenció ràpida en cas d’emergència les 24 hores del dia durant 365 dies.

Beneficiaris: persones majors de 65 anys soles sense problemes mentals

¿Quan? Durant tot l’any
 • Targeta cultural per a majors
És una targeta que permet descomptes en activitats culturals (cines, teatres, museus...)
Beneficiaris: persones majors de 65 anys i de 55 anys si són pensionistes
¿Quan? Durant tot l’any
 • Centre residencial públic
Són residències de la Conselleria de Benestar social per a les persones majors que tenen necessitat d’un allotjament alternatiu al domicili habitual on poden rebre atenció integral.

¿Quan sol•licitar-ho? Durant tot l’any
 • Termalisme IMSERSO
Es tracta de passar uns dies en balnearis de tot el territori espanyol en règim d’allotjament i pensió completa amb duració de 12 dies amb l’objectiu de proporcionar als pensionistes, que, per prescripció mèdica, necessiten tractaments termals a preus econòmics.

Beneficiaris: pensionistes majors de 60 anys

¿Quan? A partir de desembre de cada any i fins a maig.
 • Termalisme de la Generalitat Valenciana
Es tracta de passar uns dies en balnearis ubicats en la Comunitat Valenciana en règim d’allotjament i pensió completa amb duració de 8 dies amb l’objectiu de proporcionar als pensionistes, que per prescripció mèdica necessiten tractaments termals a preus econòmics.

Beneficiaris: pensionistes majors de 60 anys

¿Quan? Durant els mesos de gener i febrer 
 • Viatges IMSERSO
Programa de vacances amb duració de 8 o 15 dies amb destinació en Península, Balears, Canàries, Circuits Culturals o Turisme de Natura.

Beneficiaris: Majors de 60 anys pensionistes.

¿Quan? A partir de maig de cada any. 
 • Viatges de la Generalitat Valenciana
Programa de vacances amb duració de 8 dies amb destinació a hotels ubicats en la costa del Mediterrani.

Beneficiaris: Majors de 60 anys pensionistes.

¿Quan? A partir de juny de cada any. 
 • Programa “NO estés solo en Navidad”
Programa que permet oferir companyia en les festes de Nadal a persones majors que viuen soles i no tenen possibilitat de passar les festes amb familiars o amics. 

Beneficiaris: persones majors de 60 pensionistes residents en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana que visquen sols.

¿Quan ? durant el mes d’octubre de cada any.
 • Llei de la Dependència 
Prestacions regulades en la Llei de Promoció de l’autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.
Beneficiaris: persones que requerixen de l’atenció d’altra persona per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. 
¿Quan sol.licitar-ho? Durant tot l’any en l’oficina de serveis socials els dilluns de 9.30h a 11.30h.
 • Programa Menjar a Casa
És un servei que consistix en l’entrega en el domicili del dinar de dilluns a divendres.

Beneficiaris: majors de 65 anys amb autonomia suficient o majors de 60 anys en situació de dependència i empadronats en el municipi.

¿Quan?: durant tot l’any
 • Ajudes per finançar estades en residències privades. Bono Residencia
Són ajudes per pagar estàncies en Residencies de Tercera Edat adherides al programa de Bono Residencia .

Beneficiaris: persones que siguen beneficiàries de l´abonament durant l’any anterior per tal de ratificar la continuïtat de l’ajuda 

¿Quan ? gener i febrer. 
 • Pensions No contributives de Jubilació 
Proporcionen una prestació econòmica i una assistència farmacèutica gratuïta, a les persones que no han cotitzat a la seguretat social i no tenen dret a cap pensió de jubilació pel sistema contributiu.

Beneficiaris: persones majors de 65 anys sense rendes o ingressos que no siguen perceptors de cap pensió de la seguretat social.

¿Quan? Durant tot l’any
 • Ajudes per a l’adaptació i/o rehabilitació de vivenda. (Eliminació de barreres arquitectòniques )
Són ajudes per tal d’eliminar obstacles i barreres existents en la vivenda pròpia o en el edifici de la persona afectada per un discapacitat i dificulten la mobilitat. 

Beneficiaris: persones majors de 60 anys amb deficiències de caràcter motor o sensorial.

¿Quan? Fins el 31 d’octubre 
 • Ajudes per a l’adquisició d’ajudes tècniques (audifons ) i altres ensers per a l’autonomia i desenvolupament personal
Són ajudes amb l’objectiu de facilitar a persones majors amb problemes físics i/o sensorials el manteniment en el seu propi entorn social, incrementant la seua autonomia, afavorint les seues relacions i la integració en la societat.

Beneficiaris: majors de 60 anys

¿Quan ? fins 31 d’octubre 


TELÈFONS D’INTERÉS 
 • Tel. del major 900 10 00 11
 • Tel. Menjar a casa 900 12 31 03
 • Tel.dependencia
 
3.- PERSONES AMB DISCAPACITAT
 • Pensió No Contributiva d’Invalidez
Proporcionen una prestació econòmica i una assistència farmacèutica gratuïta, a les persones que no han cotitzat a la seguretat social i no tenen dret a cap pensió d’invalidesa pel sistema contributiu.

Beneficiaris: persones majors de 18 anys i menors de 65 anys afectades per una discapacitat igual o superior al 65% i no disposen de rentes o ingressos.

¿Quan? Durant tot l’any
 • Servei Ajuda a Domicili
És un servei de caràcter transitori o permanent que mitjançant personal qualificat preste assistència adequada a famílies o persones amb discapacitat amb dificultats, proporcionant la possibilitat de continuar en el seu entorn habitual.

Beneficiaris: persones am un nivell de dependència o greus dificultats.

¿Quan? Durant tot l’any
 • Centres residencials per a persones amb discapacitat física I/o psíquica
Són centres especialitzats on es presta atenció integral a majors de 18 anys afectades amb minusvalidesa que requereixen d’un recurs alternatiu a la llar amb motiu de no poder ser atés per la família.

¿Quan sol.licitar-ho? Durant tot l’any
 • Reconeixement de grau de minusvalidesa
És el dictamen oficial que acredita la situació i grau de minusvalidesa d’una persona

Beneficiaris: qualsevol persona afectada de limitacions físiques, psíquiques o sensorials que ho acredite mitjançant informes mèdics.

¿Quan? Durant tot l’any
 • Targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Document que acreditat a la persona afectada per un minusvalidesa i amb mobilitat reduïda a estacionar en els llocs reservats per a discapacitats en tota la Comunitat Europea.

Beneficiaris : persones amb certificat de minusvalidesa i dictamen de mobilitat amb 7 punts.

¿Quan ? durant tot l’any
 • Llei de la Dependència
Prestacions regulades en la Llei de Promoció de l’autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Beneficiaris: persones que requereixen de l’atenció d’altra persona per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.


¿Quan sol.licitar-ho? Durant tot l’any en l’oficina de serveis socials els dilluns de 9.30h a 11’30h.
 • Prestacions econòmiques individualitzades per a l’adquisició d’ajudes tècniques (audifons ) i altres ensers que faciliten l’autonomia i el desenvolupament personal.
Són ajudes amb l’objectiu de facilitar a persones amb problemes motors o sensorials el manteniment en el seu propi entorn social, incrementant la seua autonomia, afavorint les seues relacions i la integració en la societat.
Beneficiaris: menors de 60 anys i disposar de certificat de minusvalidesa

¿Quan ? durant tot l’any
 • Ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en la vivenda
Són ajudes per tal d’eliminar obstacles i barreres existents en la vivenda pròpia o en el edifici de la persona afectada per un discapacitat i dificulten la mobilitat.

Beneficiaris: persones discapacitades menors de 60 anys amb certificat de condició de minusvàlid.

¿Quan? Fins 31 de març
 • Ajudes per a l’adaptació de vehicles a motor
Són ajudes destinades a adaptar els vehicles a motor de les persones amb discapacitat que no poden utilitzar els mitjans de transport públic.

Beneficiaris: persones discapacitades menors de 60 anys amb certificat de condició de minusvàlid.

¿Quan? Fins 31 de març
 • Ajudes d’atenció institucionalitzada
Són subvencions de caràcter personal i amb la finalitat de poder ser atés en un centre residencial privat quan no existeix plaça residencial en un centre públic.

Beneficiaris: persones discapacitades menors de 65 anys amb certificat de condició de minusvàlid que es troben en situació de necessitat i amb insuficiència de recursos econòmics per fer front el preu d’un servei residencial especialitzat.

¿Quan? Fins 31 de març
4.- DONA
 • Ajudes Econòmiques a favor de les víctimes de la violència domèstica
Són ajudes econòmiques per a les víctimes de la violència de gènere amb insuficiència de recursos econòmics i unes especials dificultats per a obtindre una ocupació.

Beneficiaries: dones amb ordre de protecció a favor de la víctima que siga resident en la comunitat valenciana.

¿Quan? Durant tot l’any , una vegada publicada la convocatòria anual en el DOGV


TELÈFONS D’INTERÉS
 • Centre 24 hores 900 58 08 88
 • Atenció jurídica gratuïta 902 01 10 29
 • Centre Infodona 96 245 76 30
 • S.O.S advocats 96 313 00 13
 • Guardia Civil (equip EMUNE) 96 317 46 60
 • Policia Local 96 297 00 19
 • Policia nacional ( SAM) 96 353 95 39
 • Drogues 900 16 15 15
5. - AGÈNCIA AMICS
 • Les Agències AMICS són oficines locals d´informació, mediació, assessorament i orientació per al col.lectiu immigrant, amb la finalitat d´assolir tots els recursos que l´Administració i altres entitats disposen en la matèria.
 • Aquestes Agències són centres d´atenció al col.lectiu immigrant que naix com un complement als serveis que des del Gobern Valencià s´ofereix a la población immigrant en el seu procés d´integració en la nostra societat d´acollida i de convivència.
 • Aquestes Agències fomenten, d´aquesta manera, la cooperació entre l´administració autonòmica valenciana i les administracios locals, apostant per afovorir la implicació de totes les entitats de la vida social i econòmica en la construcción d´una societat solidària, tolerant i integrada, així com per a facilitar a totes les persones que viuen en la comunitat Valenciana, uns paràmetres mínims de benestar, tal i como són concebuts actualment a la pràctica totalitària dels països del nostre entorn.
http://www.bsocial.gva.es/web/integracion-cooperacion/agencias-amics

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
El tiempo - Tutiempo.net