Serveis Socials

BENESTAR SOCIAL

 

Descripció:

Els serveis socials municipals constitueixen l’estructura bàsica del sistema públic, mitjançant la prestació d’una atenció integrada i polivalent adreçada a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores en un àmbit primari de caràcter universal i gratuït.

 

 

Horari d’atenció al públic:

Dimarts i dijous de 11:00 a 13:00

Per a l’ atenció cal sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres preferiblement  de 8 a 10 hores al telèfon 962970890

 

Contacte:

C/ Mestre Rodao, 4

Telèfon: 96 297 0890 / 663775851

Adreça electrònica: serveis.socials@lapoblallarga.es

 

 

SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA DEPENDENDÈNCIA (SMAD)

Atenen als ciutadans i ciutadanes en la informació, orientació i gestió de les sol·licituds de dependència i assessoren en l’elecció apropiada de les prestacions i serveis regulades en la Llei de Promoció de l’autònoma personal i atenció a les persones en situació de dependència.

 

Horari d’atenció al públic:

Dimarts i dijous de 11:00 a 13:00

Per a l’ atenció cal sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres preferiblement  de 8 a 10 hores al telèfon 962970890.

 

Contacte:

C/ Mestre Rodao, 4

Telèfon: 96 297 0890 / 663776017

Adreça electrònica: serveis.socials@lapoblallarga.es

 

PRESTACIONS BÀSIQUES DE SERVEIS SOCIALS ESTRUCTURADES PER ÀREES D’ATENCIÓ

 

 

 1. FAMILIA, INFANCIA I JOVENTUD
 2. PERSONES MAJORS
 3. PERSONES AMB DISCAPACITAT
 4. DONA
 5. PER A PERSONES AMB SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

 

 

 

 1. FAMILIA, INFANCIA I JOVENTUD

1.1  Títol de família nombrosa:

 

El títol acredita, de forma oficial, la condició de família nombrosa en tot el territori espanyol i permet l’accés a beneficis per a les famílies.

REQUISITS:

-       Unitats familiars amb tres o més fills o dos fills i un d’ells  que acredite un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

-       Per ser beneficiaria,  l’edat dels fills estarà entre els 0 i 21 anys, s’ampliarà a 25 anys quan acrediten que estan estudiant.

 

 

TERMINI DE PRESENTACIONS DE SOL·LICITUDS: Tot l’any

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=377&id_page=&id_site=368

 

1.2   Títol de família monoparental:

 

REQUISITS : Són aquelles que:

-       Els fills sols estan reconeguts legalment per el pare o mare.

-       Constituïdes per una persona viuda o en situació equipara.

-       El pare o la mare tinga guarda o custodia dels fills/es i no hagen percebut la pensió per aliments, establida  judicialment o en el conveni regulador, a favor dels fills/es, durant un període de tres mesos, en el període de dotze mesos anterior a la sol·licitud.

 

 

TERMINI DE PRESENTACIONS DE SOL·LICITUDS: Tot l’any

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17032

 

 

1.3   Acolliment familiar

Té caràcter transitori, perquè la situació del xiquet o xiqueta es preveu la reinserció en la seua pròpia família o mentre s’adopta una mesura de protecció que tinga un caràcter mes estable.

 

¿QUI POT FER LA SOL·LICITUD?  Pot ser sol·licitant la família extensa del menor o  per famílies educadores acreditades.

http://www.inclusio.gva.es/ca/web/menor/solicitudes-y-tramitacion705

 

1.4   Ajudes econòmiques per l’acolliment d’un menor

Es venen convocant anualment ajudes destinades a concedir prestacions econòmiques per l’acolliment de menors, sempre que estos hagen sigut formalitzats per la conselleria amb l’assumpció de la tutela i/o guarda del menor que es tracte. La quantia de les dites prestacions variarà segons el tipus i duració d’acolliment.

http://www.inclusio.gva.es/ca/web/menor/solicitudes-y-tramitacion705

 

1.5   Servei d’atenció a la Família (SEAFI)

Servei especialitzat d’atenció a la família i a la infantessa en situacions de risc social.

Per accedir a este servei cal estar derivat per l’equip base de serveis socials municipals.

 

1.6   Programa d’escolarització, seguiment i control de l’absentisme escolar.  

Programa  dissenyat per sensibilitzar als pares i mares de l’obligatorietat de l’ensenyament fins els 16 anys. Aquest servei es prestat per l’educadora social. L’objectiu principal es el d’aconseguir l’ assistència plena a l´escola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7   Escola de mares i pares

L´Escola de Pares i Mares de l´Ajuntament de la Pobla Llarga, naix amb consciència i pensant amb totes aquelles famílies del nostre municipi amb fills i filles menors  d´edat i amb aquelles famílies que en breu seran pares i mares. 

La nostra proposta es basa en que tots els participants formen part d´un projecte i proposta comuna de formació no formal. La base d´aquesta escola serà el diàleg, el joc i la participació activa i motivadora.

Aquest projecte serà dirigit per un monitor/educador, encarregat d´elaborar el programa anual de la nostra escola de Pares i Mares.

 

 

1.8   Reforç educatiu

Des de Serveis Socials i amb la col·laboració i coordinació dels centres Educatius de la zona, s’aborda  de forma significativa aquest problema fent que vaja minvant de forma considerada el fracàs escolar dels immigrants i menors autòctons que necessitin de reforç escolar, com a objectius principals es treballa fonamentalment en garantir el benestar dels menors,  reforçar l’autoestima i les relacions entre iguals així com proporcionar un servei al pares.

 

1.9   Seguiment i control de menors amb situació de risc-adolescents.

Aquest col·lectiu està integrat per menors de entre 12 i 18 anys. Es tracta de menors que tant per circumstancies familiars, personals i socials es troben en situació de risc i exclusió social.

Per tal de paliar aquest problema he portat un seguiment grupal, individual i familiar d´aquest menors per tal de mermar en la mida de lo possible la situació desfavorable en la que es troben actualment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10  Agencia AMICS. (PANGEA )

Les Agències AMICS, són centres de dia d'atenció al col·lectiu immigrant en el seu procés d'integració. Es configuren com un instrument a possibilitar la unificació i concentració dels servicis d'informació i assessorament a la població immigrant, actualment prestats de manera dispersa des de diferents entitats, organitzacions i administracions, afavorint així la seua integració en la comunitat.

 

Serveis que es presten des de l’ agencia:

- Desenrotllar el pla Municipal d'Immigració i Convivència (PMIC).

- Mediació Intercultural.

- Assessorament.

- Orientacions específiques.

- Derivacions a Recursos.

 

 

1.11Sol·licitud de renta  garantida de ciutadania

La finalitat es la de prestar un suport econòmic amb una durada màxima de 36 mesos  per poder afavorir la inserció sociolaboral de les persones que no tenen suficients recursos per mantindré un adequat benestar personal i familiar.

 

 

REQUISITS:

-       Estar empadronant en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valencia, durant 24 mesos ininterrompudament a i immediatament anterior a la sol·licitud.

-       Acreditar que s’ha sol·licitat prèviament, dels organismes corresponents, les pensions i prestacions a les que tinguen dret.

-       Que cap destinatari haja causat baixa voluntària no justificada al seu treball

-       No disposar, a pesar de procurar obtindre’ls, dels mitjans econòmics necessaris per mantindre una adequada qualitat de vida.

 

 

 

 

TITULARS:

-       Majors de 25 anys i  menors de 65 anys

-       Menors de 25 anys que complisquen els requisits com a destinataris i acrediten tindre a càrrec seu altres menors

-       Dones embarassades d’edat inferior a 25 anys que acrediten que resideixen en una llar independent.

 

TERMINI DE PRESENTACIONS DE SOL·LICITUDS: Tot l’any

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=13906&version=amp

 

 

1.12 Prestacions econòmiques d’emergència social

Ajudes de caràcter extraordinari destinades a pal·liar situacions de necessitat familiar, com ara:

-       Despeses d’ús d’habitatge

-       Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques

-       Despeses excepcionals davant d’una circumstancia d’urgència.

 

 

REQUISITS:

-       No disposar d’ingressos suficients per cobrir les despeses derivades de la situació d’emergència

-       Que la renta per capità de la unitat familiar no supere el 100% de l’IPREM anual (6.454.03 € per membre de la unitat familiar)

 

DOCUMENTACIÓ:

-       Sol·licitud complimentada i signada.

-       DNI dels components de la unitat familiar

-       Acreditació  de convivència i residencia en el municipi

-       Vida laboral de tota la unitat familiar major de 16 anys

-       Justificant d’ingressos de la unitat familiar ( declaració renta, certificat de pensions i/o prestacions)

-       Targeta DARDE de tots els membres de  la unitat familiar major de 16 anys

-       Copia llibre  de família

-       Aquells que la Treballadora Socials considere necessaris

 

 

 

 

 

 

2        PERSONES MAJORS

2.1  Servei d’ajuda a domicili

Servei de caràcter transitori o permanent, que a través de personal qualificat es  presta atenció a famílies o majors amb dificultats d’atendre per ells mateixa les necessitats bàsiques.

Aquest servei proporciona la possibilitat de que continuen en el seu entorn habitual.

 

DOCUMENTACIÓ:

-       Sol·licitud complimentada i signada.

-       DNI dels components de la unitat familiar

-       Copia de la cartilla de la seguretat social

-       Justificant ingressos (sol·licitant i unitat de convivència. Es justificarà mitjançant declaració de renta, certificats hisenda, nòmines, certificats INEM, pensions i/o declaracions jurades) de tots el membres de la unitat de convivència

-       Certificat d’empadronament i convivència expedit per l’ajuntament

-       Informe mèdic per a prestacions socials

-       Informe social

 

TERMINI DE PRESENTACIONS DE SOL·LICITUDS: Tot l’any

 

2.2  Teleassistència domiciliaria

Destinat a persones majors de 65 anys, en situació de risc psico-social o físic que viuen soles, conviuen amb altres de la mateixa edat o passen la major part del dia sols.

 

 

DOCUMENTACIÓ:

-       Fotocòpia del DNI del sol·licitant i membres de la unitat de convivència

-       Certificat de convivència

-       Certificat d’empadronament

-       Fotocòpia de  la targeta sanitària

-       Informe de salut per al reconeixement de prestacions socials

 

http://www.dival.es/sites/default/files/bienestar-social/Sol_tel_2016_ed.pdf

 

 

2.3  Programa de menjar a Casa

Servei que ofereix a les persones majors una dieta saludable en el seu propi domicili i adapta a les seues necessitats. Es servei es presta de dilluns a divendres.

 

REQUISITS:

-       Tindre 65 anys o més amb autonomia suficient o majors de 60 anys en situació de dependència i empadronats al municipi.

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2629

 

 

2.4  Targeta cultural per a majors

Targeta que permet descomptes en activitats culturals

 

REQUISITS:

-       Tindre 65 anys o 60 acreditant ser pensionista

-       Residir en algun municipi de la Comunitat Valencia

 

 

http://www.inclusio.gva.es/web/mayores/tarjeta-del-mayorb8b

 

2.5  Termalisme de la Generalitat Valenciana

Es tracta de passar 8 dies (7 nits) en balnearis ubicats en la Comunitat Valencia en règim d’allotjament i pensió completa, amb l’objectiu de proporcionar als pensionistes, que per prescripció mèdica necessiten tractaments termals a preus econòmics.

 

 

REQUISITS:

-       Persones de 65 anys, o 60 acreditant ser pensionista

-       Estar empadronat en municipi de la Comunitat Valenciana

-       Necessitar tractament termals

-       Poder valdre’s per si mateixos per a les activitats de la vida diària.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=83NsZmqDGZ2qNZlrQ0m72D7j2TbsPcvL1n7X2HthnpyjfBv0Q1pV!1961697942!1504078435939?id_proc=1177

 

 Termini de prestació de sol·licituds: Fins al 31 d’octubre de 2017

 

 

2.6 Termalisme IMSERSO

Es tracta de passar 12 dies en balnearis de tot el territori espanyol en règim d’allotjament i pensió completa, amb l’objectiu de proporcionar als pensionistes, que per prescripció mèdica necessiten tractaments termals a preus econòmics.

 

REQUISITS:

-       Persones de 65 anys, o 60 acreditant ser pensionista

-       Estar empadronat en municipi de la Comunitat Valenciana

-       Necessitar tractament termals

-       Poder valdre’s per si mateixos per a les activitats de la vida diària.

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm

 

Termini de presentacions de sol·licituds:

Per al torn de FEBRER FINS AGOST

amb prioritat de l’adjudicació de plaça: fins al 13 de gener de 2017

 per a inclusió a la llista d’espera: fins al 12 de maig de 2017

 

Per al torn de SETEMBRE A DESEMBRE

amb prioritat de l’adjudicació de plaça: fins al 12 de maig de 2017

 per a inclusió a la llista d’espera: fins al 31 d’octubre de 2017

 

 

2.7   Turisme IMSERSO

Proporciona a les persones majors estàncies en zones de costa i turisme d’interior amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, de salut i la prevenció de la dependència

 

REQUISITS:

-       Persones de 65 anys, o 60 acreditant ser pensionista

-       Estar empadronat en municipi de la Comunitat Valenciana

-       Poder valdre’s per si mateixos per a les activitats de la vida diària.

 

 

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/como_a...

 

 

Termini de presentacions de sol·licituds:

 1. FASE: De 9 de maig de 2017 fins al 7 de juny de 2017
 2. FASE: De 8 de juny de 2017 fins al 20 de febrer de 2018

 

 

2.8   Programa Vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana

Oferta a les  persones majors un període de vacances amb l’objectiu de fomentar l’ocupació del temps lliure i la promoció de l’envelliment actiu.

 

 

REQUISITS:

-       Persones de 65 anys, o 60 acreditant ser pensionista

-       Estar empadronat en municipi de la Comunitat Valenciana

-       Poder valdre’s per si mateixos per a les activitats de la vida diària.

-        

Termini de prestació de sol·licituds: Del 15 de juny fins al 15 de juliol   de 2017

 

 

2.9   Programa “ no estés solo en navidad”

Programa que permet oferir companyia en el període de Nadal a persones majors que viuen soles i no tenen possibilitat de passar les festes amb familiars o amics.

 

REQUISITS:

-       Persones de 65 anys, o 60 acreditant ser pensionista

-       Estar empadronat en municipi de la Comunitat Valenciana

-       Poder valdre’s per si mateixos per a les activitats de la vida diària

-        

Termini de prestació de sol·licituds: durant el mes d’octubre

 

2.10             Programa bo respir

Subvencions destinades a finançar distintes modalitats d’estades de caràcter temporal o no permanent en residencies de la tercera edat adherides al programa.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2761

 

 

2.11             Pensió no contributiva de jubilació.

 

REQUISITS:

-        Tindre seixanta-cinc o més anys.

-       Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de deu anys, en el període que hi ha entre la data de compliment dels setze anys i la de meritació de la pensió, dels quals dos han de ser consecutivament i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1331

 

 

2.12             Sol·licitud d’ajudes per al desenvolupament personal de tercera edat

Són ajudes dirigides a persones o unitats de convivència com a suport a una situació greument deteriorada, d’urgent necessitats, o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica,  i que no poden resoldre amb recursos propis o mitjans econòmics propis, amb la finalitat de facilitar el seu desenvolupament humà i social de forma normalitzada.

 

REQUISITS:

-        Ser major de 60 anys.

-       Que existeixen limitacions de caràcter motor o sensorials en la persona sol·licitant que dificulten la seua mobilitat a través dels mitjans de comunicació.

Termini de prestació de sol·licituds: Fins al 31 d’octubre 2017

 

 1. PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

 

3.1 Pensió no contributiva d’Invalidesa 

Proporciona una prestació econòmica, a les persones que no han cotitzat a la seguretat socials i no tenen dret a cap pensió d’invalidesa pel sistema contributiu 

 

REQUISITS:

-       Majors de 18 i menors de 65 anys afectades per una discapacitat igual o superior als 65 % i no disposen de rentes o ingressos.

Termini de prestació de sol·licituds: tot l’any

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1333

 

3.2  Reconeixement del grau de discapacitat

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=376

 

3.4 Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat

 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15238

 

3.5  Servei d’ajuda a domicili

 

Servei de caràcter transitori o permanent, que a través de personal qualificat es  presta atenció  a persones que tinguen reconegut un grau  discapacitat  i que travessen una situació de dificultats i /o necessitat . Aquest servei proporciona la possibilitat de que continuen en el seu entorn habitual.

 

DOCUMENTACIÓ:

-       Sol·licitud complimentada i signada.

-       DNI dels components de la unitat familiar

-       Copia de la cartilla de la seguretat social

-       Justificant ingressos (sol·licitant i unitat de convivència. Es justificarà mitjançant declaració de renta, certificats hisenda, nòmines, certificats INEM, pensions i/o declaracions jurades) de tots el membres de la unitat de convivència

-       Certificat d’empadronament i convivència expedit per l’ajuntament

-       Informe mèdic per a prestacions socials

-       Informe social

 

TERMINI DE PRESENTACIONS DE SOL·LICITUDS: Tot l’any

 

3.6 Targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

Document que acredita a la persona afectada per una discapacitat i amb mobilitat reduïda acredita  a estacionar en llocs reservats per a discapacitats en tota la Comunitat Europea.

 

REQUISITS:

-       Persones amb certificat de discapacitat  de i dictamen de mobilitat reduïda amb 7 punts

Termini de prestació de sol·licituds: tot l’any

 

 

 1. DONA

4.1 Sol·licitud d’ajuda per a víctimes de violència de gènere

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3048

 

4.2 Sol·licitud de teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere

http://www.dival.es/es/bienestar-social/content/servicio-telefonico-de-atencion-y-proteccion-para-victimas-de-violencia-de-

 

 

 1. PER A PERSONES AMB SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

5.1   Sol·licitud inicial de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/164373822/1_SOLICITUD+INICIAL+DE+RECONOCIMIENTO+DE+LA+SITUACI%C3%93N+DE+DEPENDENCIA+Y+DEL+DERECHO+A+LAS+PRESTACIONES+DEL+SISTEMA/0c5d32e5-6cb3-4de3-94ce-7f4adedd51fb

 

5.2   Compromís de permanència i formació de la persona cuidadora no professional

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/164373822/1_SOLICITUD+INICIAL+DE+RECONOCIMIENTO+DE+LA+SITUACI%C3%93N+DE+DEPENDENCIA+Y+DEL+DERECHO+A+LAS+PRESTACIONES+DEL+SISTEMA/0c5d32e5-6cb3-4de3-94ce-7f4adedd51fb

 

5.3   Servei de teleassistència

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/164373822/1_SOLICITUD+INICIAL+DE+RECONOCIMIENTO+DE+LA+SITUACI%C3%93N+DE+DEPENDENCIA+Y+DEL+DERECHO+A+LAS+PRESTACIONES+DEL+SISTEMA/0c5d32e5-6cb3-4de3-94ce-7f4adedd51fb

 

 

5.4   Model de domiciliació bancaria

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/164373822/4_MODELO+DE+DOMICILIACI%C3%93N+BANCARIA/5abf721e-6369-4b07-9041-0b8a4b88bbd4

 

5.5  Sol·licitud de revisió del grau de dependència

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/164373822/5_SOLICITUD+DE+REVISI%C3%93N+DE+GRADO+DE+DEPENDENCIA/b97dde5f-634a-46a1-9d7d-50a7a24a27d7

 

5.6   Noves preferències de serveis o prestacions

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/164373822/6_MODELO+PARA+SOLICITAR+NUEVAS+PREFERENCIAS+DE+SERVICIOS+O+PRESTACIONES%2C%20AMPLIACI%C3%93N+O+REVISI%C3%93N+DEL+PIA/a93e1202-cbb6-4cce-9af1-9a7a7c39a9e5

 

5.7  Autorització d’accés a dades en el marc de la legislació sobre dependència.

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/164373822/9_AUTORIZACI%C3%93N+DE+ACCESO+A+DATOS+EN+EL+MARCO+DE+LA+LEGISLACI%C3%93N+SOBRE+DEPENDENCIA/df46a268-220d-4482-a011-2195c5c5d44b

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
El tiempo - Tutiempo.net