QUADERN D'EXPLOTACIÓ AGRÀRIA
11/02/2016
QUADERN D'EXPLOTACIÓ AGRÀRIA
 
D'acord amb l'annex III, del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris i l'Ordre APA/326/2007, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen les obligacions dels titulars d'explotacions agrícoles i forestals en matèria de registre de la informació sobre l'ús de productes fitosanitaris, s'ha aprovat en el Comitè Fitosanitari Nacional del 18 de desembre de 2013 un model de quadern d'explotació que recopila la informació que les explotacions han de mantenir registrada per a complir les exigències normatives sobre l'ús de productes fitosanitaris.
 
El quadern d'explotació:
 
 • Aglutina de manera ordenada i harmonitzada tots els elements que hauran de registrar els titulars de les explotacions agrícoles.
 • Representa el primer pas per a engegar un sistema nacional de *trazabilidad i higiene en la producció primària agrícola.
 • El Quadern d'explotació s'ha realitzat i aprovat de comú acord amb les Comunitats Autònomes. Aquesta iniciativa posa de manifest l'aposta decidida per introduir criteris de sostenibilitat en els nostres cultius agrícoles.
Contingut quadern explotació:
 
Segons l'articule 25 del RD 1311/2012, de 14 de setembre, s'estableixen les dades que ha de contenir aquest quadern d'explotació.
 
Aquests serien els següents:
 
1.Els productors i distribuïdors de productes fitosanitaris d'ús professional portaran un registre de totes les operacions de lliurament a un tercer, a títol onerós o gratuït, que realitzen, en el qual anotaran les següents dades:
 • a) Data de la transacció.
 • b) Identificació del producte fitosanitari (nom comercial, nombre d'inscripció en el Registre Oficial de Productes fitosanitaris i nombre o referència, si escau, del lot de fabricació).
 • c) Quantitat de producte objecte de la transacció.
 • d) Identificació del subministrador i del comprador (nom i cognoms o raó social, adreça o seu social i NIF).
 
2.Així mateix, les entitats i els usuaris professionals les activitats dels quals comprenguen la prestació de serveis de tractaments fitosanitaris portaran un registre de les operacions realitzades, tant d'adquisició com d'aplicació conforme als contractes especificats en l'article 41.2.c) de la Llei, en el qual anotaran les següents dades:
 • a) Data de l'operació (adquisició o aplicació).
 • b) Identificació del producte fitosanitari (nom comercial, nombre d'inscripció en el Registre Oficial de Productes fitosanitaris i nombre o referència, si escau, del lot de fabricació).
 • c) Quantitat de producte objecte de l'operació.
 • d) Identificació del subministrador o de la part contractant del servei (nom i cognoms o raó social, adreça o seu social i NIF). i) En el cas de les aplicacions, cultiu o objecte del tractament realitzat.
 
3.Les dades registrades es mantindran a la disposició de l'òrgan competent durant 5 anys.
 
4.Els registres podran portar-se per mitjans electrònics o tradicionals.
 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
El tiempo - Tutiempo.net