Banc de terres de la Pobla Llarga
8/11/2017

El banc de terres consisteix en un registre administratiu format pels terrenys de propietaris interessats a arrendar-los o cedir-los a persones interessades a cultivar terres.

Gràcies a aquesta iniciativa, s'obtenen grans avantatges mediambientals, econòmics i socials: s'evita l'abandó de les  terres, disminueix el risc d' incendi, millora la qualitat del paisatge i afavoreix l' oportunitat d' ocupació i treball.

El Banc de Terres de la Pobla Llarga té com a objectius pal·liar l’abandó de parcel·les rústiques i intentar donar solució a la creixent problemàtica ambientar derivada de l’abandó dels camps, com ara l’increment del risc d’incendi, la proliferació de plagues, de rosegadors, l’erosió del sol, la degradació paisatgística, etc.

La creació del banc de terres pretén incentivar els propietaris de parcel·les abandonades o en risc d’abandó a la seua posada en cultiu per terceres persones, la qual cosa suposaria una disminució dels problemes ambientals anteriorment citats.

OBJECTE: es pretén informar i facilitar el contacte entre propietaris de parcel·les aptes per a l’explotació agrícola ubicades al terme municipal de la Pobla Llarga i les persones interessades en el seu cultiu.

NATURALESA JÚRIDICA DEL BANC DE TERRES DE LA POBLA LLARGA:

El Banc de Terres és un registre administratiu de caràcter públic que està format per parcel·les aptes per a l’explotació agrícola els propietaris de les quals han sol·licitat voluntàriament la seua inclusió en el banc de terres. Aquest registre funcionarà com un instrument de posada en contacte entre l’oferta i la demanda de parcel·les rústiques ubicades al terme municipal de la Pobla Llarga.

La cessió de dades personals dels propietaris que sol·liciten la inclusió de les parcel·les en el banc de terres serà autoritzada expressament per aquells en la sol·licitud d’alta que portarà adjunta l’autorització a l’Ajuntament de la Pobla Llarga per a cedir les dades incloses en el banc de terres a cultivadors interessats.

Les dades personals incloses en el registre del banc de terres ho seran amb finalitat exclusivament administrativa i estaran sotmeses al règim jurídic establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seua normativa de desplegament.

El registre del banc de terres tindrà únicament caràcter informatiu, sense que produïsca cap efecte sobre el regim jurídic de les parcel·les incloses, ni sobre el dret de propietat ni altres drets i gravàmens sobre aquestes i sense que constituïsca cap prova del dret de propietat o altre drets sobre les finques.

En la mesura de les possibilitats de l’Ajuntament de la Pobla Llarga, podrà posar a la disposició de tots aquells que utilitzen aquest servei, d’assessorament tècnic agrícola, amb la finalitat d’ajudar als futurs llauradors que conreen les terres llogades mitjançant aquest banc.

FUNCIONAMENT DEL BANC DE TERRES DE LA POBLA LLARGA:

El registre del banc de terres contindrà les dades següents:

  • Números de polígons, parcel·les i superfície d’aquestes incloses en el banc de terres a instància dels titulars que declaren ser-ne els legítims propietaris. A més, haurà d’incloure sistema de reg i estat de parcel·la (producció, semi-abandonada, abandonada, terra campa) així com els anys que de forma aproximada estaria dispost a llogar el propietari del camp i fins i tot els tipus de cultiu que en principi el propietari dels camps deixaria o no plantar.
  • Nom, cognoms, DNI, domicili, telèfon i correu electrònic del titular que ha sol·licitat la inclusió d’una o diverses parcel·les en el banc de terres.

La consulta de les dades del registre de banc de terres de la Pobla Llarga podrà ser sol·licitada per aquelles persones interessades en el cultiu de parcel·les i tindrà com a única finalitat facilitar el contacte entre el propietari i el futur cultivador.

L’Ajuntament s’abstindrà d’intervenir, orientar o assessorar sobre els negocis jurídics que, si és el cas, puguen arribar a celebrar els interessats que s’hi hagen posat en contacte a través del banc de terres, però no obstant podrà proporcionar un model de contacte privat que puga servir com a base per al possible lloguer.

Les persones que sol·liciten l’alta de parcel·les en el registre de banc de terres declararan, baix la seua responsabilitat, que són els seus legítims propietaris, i s’eximirà l’Ajuntament de la Pobla Llarga de qualsevol responsabilitat de la declaració esmentada.

Les persones propietàries de les parcel·les agrícoles ubicades al terme municipal de la Pobla Llarga que desitgen la seua inclusió en el banc de terres podran sol·licitar l’alta en el registre d’entrada de l’Ajuntament mitjançant un imprès normalitzat, on s’inclou la informació següent:

  • L’autorització expressa del propietari o propietaris a l’Ajuntament de la Pobla Llarga per a la inclusió de la parcel·la o parcel·les en el registre de banc de terres.
  • L’autorització expressa del propietari o propietaris de l’Ajuntament de la Pobla Llarga per a cedir les seues bases personals bàsiques (nom, cognoms, telèfon i correu electrònic) als tercers interessats en el cultiu, quan sol·liciten expressament la consulta a través de l’imprès corresponent.

Aquesta cessió de les dades degudament autoritzada serà unidireccional, açò és, es cediran les dades bàsiques del titular o titulars de la parcel·la o parcel·les a aquells interessats en el seu cultiu que sol·liciten expressament la consulta en el banc de terres.

Quan una parcel·la tinga diversos propietaris aquests en designaran un com a contacte.

El sol·licitant haurà de comunicar al banc de terres qualsevol canvi significatiu que afecte a la parcel·la.

SOL·LICITUD DE CONSULTA DEL BANC DE TERRES:

Qualsevol persona interessada podrà consultar la llista de parcel·les que hagen sigut donades d’alta en el banc de terres de la Pobla Llarga. Aquesta llista contindrà exclusivament el número de polígon, la parcel·la, la superfície, els anys que de forma aproximada estaria dispost a llogar el propietari del camp fins i tot els tipus de cultiu que en principi el propietari dels camps deixarà i no plantar, sense incloure en cap cas dades de caràcter personal.

Una vegada consultada la llista esmentada, les persones interessades a contactar amb els titulars de determinades parcel·les incloses en el banc de terres de la Pobla Llarga, hauran de presentar en el registre d’entrada de l’Ajuntament de la Pobla Llarga una sol·licitud de consulta mitjançant un imprès normalitzat.

La presentació d’aquesta sol·licitud únicament donarà dret  a la consulta de les dades personals bàsiques (nom, cognoms, telèfon i correu electrònic) dels propietaris de les parcel·les en el cultiu de les quals estiguen interessats els sol·licitants de la consulta i la cessió de les quals a terceres persones interessades haurà sigut expressament autoritzada per aquells.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
El tiempo - Tutiempo.net