Divendres
30
Novembre
2018
15
00
XIV PREMI CIENTIFICOTÈNCIC “CIUTAT D’ALGEMESÍ” PER A JOVES INVESTIGADORS

Bases del VIX premi cientificotècnic “Ciutat d’Algemesí” per a joves investigadors

Malgrat la crisi que continua afectant la nostra societat, la comunitat científica té nombroses raons per a perseverar en la seua tasca, i també té la responsabilitat de dedicar els seus esforços a resoldre problemes que la societat o ella mateixa es plantegen. Normalment, la motivació naix motu proprio, de manera que molts investigadors s’autofinancen, busquen els seus propis recursos i dediquen molts esforços personals a resoldre aquests problemes que la societat i la industria reclamen. Altres vegades són capaços de convèncer l’Administració, una institució o una fundació o empresa que la seua recerca és valuosa per aconseguir finançament.

 

En aquesta època de crisi és més necessari que mai incrementar el esforços per eixir-se’n i una manera de fer-ho és motivar la investigació i el desenvolupament. Els objectius d’aquest premi són, per tant, incentivar l’esperit investigador, reconèixer econòmicament el seu esforç I treball i server d’estímul perquè continuen endavant amb la seua tasca.

 

En vista d’aquests precedents, l’Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí, convoca el XIV PREMI CIENTIFICOTÈCNIC “CIUTAT D’ALGEMESÍ” per a Joves Investigadors amb les bases següents:

             1. Podran participar en aquest certament els joves nascuts o                   residents a la Comunitat Valenciana que en data 31 de                         desembre de 2018 no hagen complit els límits d’edat                             establits. Hi ha una categoria de joves investigadors per                       als qui són menors de 26 anys i una altra categoria de                           joves investigadors consolidats per a edats entre 26 i 36                       anys.

             2. Els treballs consistiran en investigacions bàsiques o                              aplicades relacionades amb les àrees científiques,                               experimentals i tecnològiques universitàries. Els treballs                       han de ser originals.

             3. No podrà presentar-se cap treball que haja rebut un premi                      o reconeixement en convocatòries anteriors d’aquest                           mateix premi.

             4. A banda dels premis de les categories abans                                         assenyalades, hi haurà un premi especials, Premi de la                         Ribera, per a treballar presentat per aquells joves                                   investigadors nascuts o residents a la Ribera del Xúquer                       (Alta o Baixa), que el jurat del premi considere igualment                     excel·lent.

             5. La participació pot ser individual o col·lectiva (presentada                   per grups de treballs, amb un màxim de tres joves                                 investigadors). En cas de treball col·lectiu, els autors o                         autores han d’indicar el nom de tots els qui han intervingut                   i el seu grau de participació en el treball presentat. A més,                   han de presentar un document signat per tots en què                             autoritzen la presentació del treball al premi i, si és el cas,                   el vistiplau de la professora o professor que haja tutoritzat                  o tutelat el treball. Per a la categoria d’investigadors joves                    (fins a 26 anys) la participació ho serà preferentment a                          títol individual. Per a la categoria d’investigadors joves                          consolidats (entre 26 i 36 anys), s’hi podrà presentar un                        treball com a participant individual o també com a equip.

             6. Els investigadors (o equips d’investigadors) que desitgen                     participar en el premi han de presentar la documentació                       següent en els formularis indicats i per via telemàtica:

- Formulari d’inscripció (segons el model aprovat) que contindrà la informació següent:

         · Dades personals de la persona o persones que ho sol·liciten.

         · Còpia escanejada del document nacional d’identitat complet               del participant i/o participants.

         · Títol del treball.

         · Descripció resumida del treball que es presenta al premi, que              continga els apartats següents

         · Breu resum de la investigació realitzada (màxim 200                             paraules).

         · Antecedents i estat del coneixement previ (300 paraules).

         · Objectius de la investigació (unes 100 paraules).

         · Resultats obtinguts i discussió (unes 1000 paraules).

         · Projecció del treball – a judici de l’investigador o                                   investigadora-, tant des del punt de vista de futures                               investigacions – inclosa la possible continuïtat de la                             investigació presentada i els plans futurs al voltant d’aquesta-,             com des del punt de vista de la seua aplicació pràctica, amb               la previsió dels potencials beneficis i repercussions socials                 i/o econòmiques que se’n pogueren obtenir (unes 500                           paraules).

          · Bibliografia (màxim un full o 25 referències).

          · El treball original d’investigació o d’innovació científica s’ha                de presentar en fitxer Word o PDF. El treball es pot presentar                en valencià, castellà o anglès.

          · Annexos amb qualsevol altra documentació addicional                          relacionats o que avalen el treball d’investigació (documents,              gràfics, presentacions en format ppt, fitxers d’àudio, etc.) i                    que els autors consideren oportú.

          · Maquetes, si escau.

          · Currículum abreujat del participant o participants (en format                CNAI i en relació a la investigació).

          · Declaració jurada en què les persones que hi participen                        autoritzen la presentació del treball i detallen el seu grau de                participació i implicació en el projecte d’investigació (format                lliure).

Qui participe podrà seleccionar en el formulari de sol·licitud l’àrea de coneixement en què vol que siga avaluat el seu treball: 1. Enginyeries, 2. Ciències Bàsiques, 3. Ciències de la Vida, 4. Humanitats. També podrà marcar una àrea principal i una àrea secundària.

 

          7. Els documents anteriors es presentaran en el registre                            telemàtic que l’Ajuntament d’Algemesí habilitarà en la                            pàgina web <www.algemesi.es> a partir de l’1 d’octubre de                  2018 utilitzant el format i les ferramentes que s’hi posen a                    l’abast. Per a més informació podeu adreçar-vos a la                            Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Algemesí.

          8. El termini per a presentar els treballs finalitzarà a les 15:00                  hores del 30 de novembre de 2018.

          9. El jurat, que serà designat per decret de l’alcaldia, estarà                      compost per l’alcaldessa d’Algemesí, pel regidor de Cultura,                per la regidora de Joventut i per professors universitaris,                      investigadors de prestigi, personalitats del món empresarial                i de la transferència del coneixement. Es reunirà a principis                  del 2019 per seleccionar els treballs candidats.

          10. L’alcaldessa, a proposta del jurat i per decret de l’alcaldia                      adjudicarà els premis següents als treballs seleccionats:

             A. Premi Cientificotècnic “Ciutat d’Algemesí”, amb una                                dotació econòmica de 5.000€, per a un investigador jove                      consolidat.

             B. Premi Cientificotècnic “Ciutat d’Algemesí”, amb una                               dotació econòmica de 1.500€, per a un investigador jove                       iniciàtic.

             C. Premi Cientificotècnic de la Ribera per a un investigador                        de qualsevol de les dues categories, resident o nascut a la                    Ribera del Xúquer (Alta o Baixa), amb una dotació                                  econòmica de 1.500€.

             D. Si el jurat ho considera, podrà concedir fins a quatre                              accèssits remunerats amb 500€ i totes les mencions                            honorífiques que considere oportunes en raó als criteris                        de mèrits i excel·lència o perquè tinguen una possible                            repercussió en la comunitat científica.

              E. El jurat podrà declarar deserts algun dels premis quan no                    es complisquen els criteris de qualitat científica                                      desitjables.

             11. Com a criteri fonamental, el jurat valorarà l’interés                                  científic i l’originalitat dels treballs, els plantejaments                            conceptuals i les hipòtesis, la metodologia utilitzada, la                        claredat d’exposició i la discussió de resultats, les                                  conclusions, la seua potencial utilitat pràctica i l’impacte                      social; així com la projecció futura com a línia                                        d’investigació i la translació al sector productiu. També                        valorarà la seua presentació, l’ús de recursos propis i                            l’autonomia en la realització del treball.

              12. L’Ajuntament d’Algemesí podrà exposar al públic tots els                       treballs presentats, guardonats o no.

              13. El lliurament dels premis es realitzarà en el primer                                 trimestre del 2019.

 

             

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
El tiempo - Tutiempo.net