Dimarts
15
Maig
2018
14
00
46ª EDICIÓ PREMIS LITERARIS D’ALBERIC 2018
27/03/2018

L’Ajuntament d’Alberic convoca la 46a edició dels Premis Literaris d’Alberic amb l’objectiu de reforçar la identitat cultural conjunta a través de la de cada membre de la seua comunitat, així com enaltir i reforçar la presència de les Humanitats en tots i cadascun dels àmbits. A més, el fet de la llengua vehicular d’estos premis siga en valencià representa una aposta per la normalització, l’ús i la posada en valor de la nostra llengua.

CATEGORIES I DOTACIÓ:

- Premi Rafael Comenge de Narrativa: 1500€ i trofeu.

- Premi Francesc Badenes Dalmau de Poesia: 1500€ i trofeu.

- Premi Bernat Roig Duato de Narrativa Juvenil: 500€ i trofeu.

- Premis escolars Rafael Giner: lots de llibres de lectura.

- Premi Alberic d’Assaig per a l’any 2019: 3000 i trofeu.

BASES GENERALS:

1. Els originals hauran de ser inèdits, i no haver obtés cap premi ni reconeixement en altres certàmens o concursos literaris. Seran presentats sense firmar, tan sols amb el títol del treball o pseudònim. A més, s’adjuntarà un sobre tancat, a l’interior del qual es farà constar el nom i cognoms de l’autor/a, adreça, telèfon de contacte i fotocòpia del DNI. Tant a l’exterior del sobre com en el full on figuren les dades, s’indicarà el nom del premi en que es concursa i el pseudònim o el títol del treball. Totes les obres seran presentades en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Alberic. Per als enviats per correu postal, s’hi comptarà la data del mata segell. La presentació dels treballs no es podrà realitzar mitjançant correu electrònic.

2. Hi haurà un jurat per a cada modalitat. Tots ells estaran presidits per l’alcalde o regidor en qui delegue i actuarà com a secretari el de la Corporació Municipal o funcionari en qui delegue. El veredicte serà inapel·lable i els premis podran ser declarats desert. En este cas, la quantia del premi no serà acumulable per a la següent edició.

3. Els premis Bernat Roig Duato de narrativa juvenil, Rafael Comenge de narrativa i Francesc Badenes Dalmau de poesia seran lliurats en un acte públic dins de la programació de la Fira de Sant Joan de 2018. El Premi Alberic d’Assaig serà llirat en l’any 2019, sent comunicat el seu lliurament amb la suficient antelació. El pagament dels premis es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent del guanyador o representants autoritzat. La quantia del premi estarà subjecta a les retencions fiscals corresponents.

4. Podrà optar a este premi qualsevol persona. No podran obtenir la condició de beneficiaris les persones en les quals concórrega alguna  de les circumstàncies assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions així com persones sol·licitants que no es troben al corrent en el pagament de les obligacions tributàries.

5. Tots els treballs premiats passaran a disposició de l’Ajuntament d’Alberic, el qual es reserva els drets. En cas de ser publicats en posteriors edicions, s’haurà de fer constar que va ser guanyador del premi corresponent de l’Ajuntament d’Alberic.

6. Els originals no premiats podran ser retirats, prèvia sol·licitud, dins d’un termini màxim de tres mesos, transcorreguts els quals s’hi procedirà a la seua destrucció.

7. El veredicte del jurat serà comunicat personalment als guanyadors i serà donat a conèixer a través dels mitjans de comunicació dins dels deu dies següents en que s’emeta el veredicte.

8. Qualsevol cas no previst en estes bases podrà ser resolt pel Jurat.

9. La presentació dels originals suposa l’acceptació integra de les bases.

BASES ESPECÍFIQUES:

- Premi Rafael Comenge de Narrativa (Jurat: Vicenta Roig, Vicent Giménez, Mª Amparo Giménez i Antoni Torres): per a treballs de narrativa escrits en valencià o en qualsevol altra varietat d’esta llengua. Tema lliure. L’extensió no serà inferior a 40 folis. Es presentarà només un treball per autor, per quadruplicat, i escrit amb lletra Arial, cos. núm. 12, inteliniat 1,5. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de maig de 2018. Dotat amb 1500€ i trofeu.

- Premi Francesc Badenes Dalmau de Poesia (Jurat: Jesús Huguet, Aurelià Larión, Silvia Miralles i Josep Vicent Martínez): per a treballs de poesia escrits en valencià o en qualsevol altra varietat d’esta llengua. Tema lliure. Extensió mínima equivalent a 25 fulls o poemes. Es presentarà només un treball per autor, per quadruplicat. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de maig de 2018. Dotat amb 1500€ i trofeu.

- Premi Bernat Roig Duato de Narrativa Juvenil, patrocinat per la família Roig Martí (Jurat: Vicenta Roig, Sonia Meléndez, Mª Amparo Giménez i Antoni Torres): per a treballs de narrativa juvenil escrits en valencià o en qualsevol altra varietat d’esta llengua. Podran optar a este premi els joves entre els 14 i el 18 anys d’edat. Tema lliure. L’extensió no serà inferior a 15 folis escrits per una cara. Es presentarà només un treball per autor, per quadruplicat, i escrit amb lletra Arial, cos. num. 12, interliniat 1,5. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de maig de 2018. Dotat amb 500€ i trofeu.

- Premi d’Alberic d’Assaig 2019 (Jurat: Jesús Huguet, Aurelià Lairón, Silvia Miralles, Josep Vicent Martínez, Mª Amparo Giménez i Antoni Torres): per a textos d’assaig i/o investigació, centrat en el territori i/o personatges rellevants de la comarca de la Ribera del Xúquer. Serà valorada positivament la vinculació del tema tractat amb la població d’Alberic. Sense límit d’extensió. Es presentarà només un treball per autor, per quadruplicat, i escrit amb lletra Arial, cos. núm. 12, interliniat 1,5. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de gener de 2019. Dotat amb 3000€ i trofeu.

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
El tiempo - Tutiempo.net